Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet


Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan. Noudatamme ja ylläpidämme ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Eettinen ohjeistomme asettaa vähimmäisvaatimukset jokapäiväiselle toiminnallemme. Velvoitamme myös koko myyjäverkostomme ja kaikkien liikekumppaneidemme toimivan vastaavia periaatteita noudattaen.

Oikeudenmukaiset työolot

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä toimimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) linjausten mukaisesti. Kunnioitamme työntekijöiden yhdistymisvapautta, emmekä hyväksy lapsityövoimaa, pakkotyötä tai syrjintää missään muodossa. Sitoudumme edistämään oikeudenmukaisia työoloja ja teemme jatkuvasti töitä tapaturmattoman ja terveellisen työympäristön eteen.

Lainmukaisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme koskevia lakeja ja säädöksiä kaikessa toiminnassamme. Keskeisiä toimintamme kannalta ovat muun muassa työntekijöiden turvallisuutta, tasa-arvoa ja yksityisyydensuojaa koskevat lait, lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyvät säädökset sekä kuluttajansuojaa, tuoteturvallisuutta ja ympäristön suojelua koskevat vaatimukset.

Reilu kilpailu

Kannatamme vapaata ja reilua kilpailua. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojata markkinoita epäreilulta liiketoiminnalta. Reilusta kilpailusta hyötyvät Puustellin lisäksi sekä yhteistyökumppanimme, että asiakkaamme.

Korruptio ja lahjonta

Olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti kaikessa liiketoiminnassamme, emmekä hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Emme vastaanota tai tarjoa lahjuksia viranomaisille tai liikekumppaneille Puustellin suosimiseksi päätöksenteossa. Epäasianmukaiseksi toiminnaksi katsomme rahan tai muun vastaavan arvokkaan edun antamisen tai vastaanottamisen.

Eturistiriidat

Puustellin jokaisen henkilön kaikkien toimien ja päätösten on oltava liiketoiminnan kannalta perusteltuja ja niiden on tuettava Puustellin kannattavaa kasvua. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut saattavat olla ristiriidassa Puustellin etujen kanssa, sillä pelkkä vaikutelma eturistiriidasta voi vahingoittaa toimintaamme.

Luottamuksellisuus

Olemme työssämme vastuussa Puustellin ja sidosryhmiemme omaisuudesta, kuten arkaluontoisista tiedoista, koneista, raaka-aineista, ajoneuvoista, tietokoneista ja muista vastaavista varoista. Luottamuksellista tietoa ovat myös turvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten tietoturvaan ja hälytysjärjestelmiin liittyvät tiedot. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Puustellin henkilöstölle laadittua tietoturvaohjetta ja suojeltava luottamuksellisia tietoja katoamiselta, varkauksilta sekä väärinkäytöiltä.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

Kunnioitamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liikekumppaniemme yksityisyydensuojaa. Henkilötietoja keräämme ja käytämme vain perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin noudattaen tietosuojalakeja ja -säädöksiä. Henkilökuntamme ei saa käyttää Puustellille tai liikekumppaneillemme kuuluvaa luottamuksellista tietoa henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille ilman lupaa.

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu

Me kaikki Puustellissa työskentelemme henkilöstö- ja tasa-arvopolitiikkamme mukaisesti. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää, vaan kunnioitamme ja edistämme yhtäläistä kohtelua riippumatta henkilön kansalaisuudesta, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme reilusti ja tasa-arvoisesti.

Ympäristövaikutusten minimointi

Tavoitteenamme on minimoida ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalta. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja olemme kärkijoukossa kehittämässä ympäristöä säästävää kalusteteollisuutta. Keskitymme toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja pyrimme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Mittaamme toimintamme suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia, ja tavoitteenamme on hiilineutraali valmistus vuoteen 2035 mennessä.

Whistleblowing -ilmoituskanavamme rikkomusten raportointiin

Meillä kaikilla on velvollisuus toimia Puustellin eettisten ohjeiden mukaisesti ja velvollisuutemme on kertoa, mikäli epäilemme ohjeistuksen vastaista toimintaa. Havaitsemastaan väärinkäytöksestä, laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta tulee ilmoittaa ensisijaisesti omalle esimiehelleen tai Puustellin ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on tarkoitettu kaikille Puustellin työntekijöille, liikekumppaneille ja asiakkaille. Väärinkäytöksistä raportoivan henkilön tiedot pysyvät luottamuksellisina, emmekä hyväksy minkäänlaista häirintää niitä henkilöitä kohtaan, jotka raportoivat tai avustavat mahdollisten väärinkäytösten tutkimisessa.

Linkki kanavalle

Tilaa uutiskirje
Tilaa IdeaKirja
Varaa suunnitteluaika
Ladataan
Ladataan
Ladataan
Puustelli_AM_Tuusula_2020_Puustellinhelmi_65_880x448px
Löydä oma keittiötyylisi